Mức đóng:

+ Năm 2010:Theo mức lương tối thiểu chung 730.000

+ Năm 2011:Theo mức lương tối thiểu chung 830.000

 Mức thu nhập tháng của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn: thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung được xác định theo công thức sau:

 

Møc thu nhËp th¸ng ng­êi tham gia BHXH tù nguyÖn lùa chän

= Lmin  + m x  50.000 đồng/tháng

Trong đó:

- Lmin: Là mức lương tối thiểu chung;

- m: Là mức người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn để đăng ký đóng BHXH, là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (Ví dụ: 0, 1, 2, 3, 4).