I – THỦ TỤC HỒ SƠ:  Hạn nộp hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng ( Theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 )

BIỂU MẪU THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN:

 

1. Biểu A01-TS “Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc”:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Biểu A01-TS: 2 bản) dùng để kê khai thông tin cá nhân của người lao động (có dán ảnh) khi bắt đầu tham gia BHXH, làm cơ sở cho cơ quan BHXH quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH theo quy định.

- Người lao động tăng mới sẽ được cơ quan BHXH cấp mẫu Biểu A01-TS kèm theo sổ BHXH để lưu giữ.

 2. Biểu A01a –TS: “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT”

Khi người lao động tăng mới mà chưa được cấp sổ BHXH hoặc cấp thẻ BHYT (kể cả những người đã tham gia trước đó nhưng ngừng đóng 1 thời gian nay tham gia trở lại): đơn vị nộp “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (Biểu A01a –TS 03 bản) trước ngày 20 trong tháng, kèm theo biểu D02-TS (theo hướng dẫn dưới đây). Đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH thì lập thêm 02 “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc” (Biểu A01-TS).

- Các trường hợp tăng lại sau khi nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản… mà đã có sổ BHXH và thẻ BHYT (còn giá trị sử dụng) thì không ghi vào danh sách này.

- Đối với người lao động vào làm việc từ ngày 17 trong tháng, đơn vị kê khai vào “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” của tháng sau.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ, chậm nhất 10 ngày làm việc cơ quan BHXH sẽ giao thẻ BHYT; chậm nhất 20 ngày làm việc sẽ giao sổ BHXH của người lao động cho đơn vị.

- Các đơn vị đã lập danh sách tăng lao động tham gia BHXH, BHYT trong thời gian trước đây (theo mẫu 01a; 03a-TBH cũ) chưa nhận sổ BHXH để làm thủ tục cấp cho NLĐ, đề nghị cung cấp lại danh sách số lao động nói trên theo mẫu 01a-TBH và  Biểu A01-TS “Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc” cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để hoàn tất việc cấp sổ cho NLĐ.

- Khi nộp hồ sơ đề nghị đơn vị ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trên biểu mẫu và file dữ liệu kèm theo. Nếu thiếu thông tin cơ quan BHXH sẽ trả lại để đơn vị bổ sung điều chỉnh và không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc cấp thẻ BHYT và sổ BHXH cho người lao động.

 3. Biểu D02-TS “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN”

- Biểu được dùng để kê khai tình hình biến động (tăng, giảm) đối tượng lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, hoặc thay đổi chức danh công việc của người lao động so với tháng trước, hoặc điều chỉnh những sai sót nói trên của thời kỳ trước.

- Khi phát sinh những biến động trên đây hoặc phát hiện những sai sót của thời kỳ trước, đơn vị lập biểu Biểu D02-TS (3 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 hàng tháng, kèm theo hồ sơ gốc như: HĐLĐ, quyết định tuyển dụng, quyết định chuyển công tác, quyết định thôi việc, thông báo chấm dứt HĐLĐ, quyết định tăng, giảm tiền lương… có liên quan + Công văn đề nghị D02b-TS.

- Đối với những biến động giảm từ ngày 16 hoặc tăng từ ngày 17, đơn vị kê khai vào “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN” của tháng sau.

Ví dụ: NLĐ tham gia BHXH từ 01/11 - 03/10 mức lương 3.000.000đ đến tháng 04/11 đơn vị chuyển sang ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm mức lương 4.000.000đ thì đồng thời lập danh sách ở mục I - I.2 điều chỉnh mức đóng BHXH từ 3.000.000đ lên 4.000.000đ

- Phần tổng hợp chung được xác định thêm số liệu tổng quỹ lương đóng bảo hiểm của NLĐ trong tháng để làm cơ sở theo dõi số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Nếu không có những thay đổi về lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN so với tháng trước thì đơn vị không phải lập biểu, sau ngày 20 của tháng cơ quan BHXH sẽ chuyển danh sách lao động, quỹ lương và số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị trong tháng trước sang tháng hiện hành.

 4. Mẫu D07-TS “Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT”:

- Mẫu D07-TS: dùng điều chỉnh nhân thân, điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, điều chỉnh số sổ BHXH và gia hạn thẻ BHYT.

- Khi cần điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc điều chỉnh nhân thân của người tham gia BHXH, đơn vị lập biểu Mẫu D07-TS (3 bản) và công văn đề nghị D01b-TS gửi cơ quan BHXH.

- Lưu ý:

+ Khi điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đơn vị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản, đính kèm các hồ sơ gốc có liên quan (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu...) để xác định đúng nội dung cần điều chỉnh.

+ Không điều chỉnh những trường hợp sửa bỏ ngày, tháng sinh trong hồ sơ BHXH, chỉ vì chứng minh nhân dân không khai ngày tháng.

 5. Nộp biểu mẫu và dữ liệu:

- Các biểu mẫu thu được cơ quan BHXH thành phố cung cấp tại phần biểu mẫu trang web https://www.bhxhtphcm.gov.vn.

- Các đơn vị cung cấp file dữ liệu báo cáo của biểu 01a-TBH, 03a-TBH trên đây qua USB. Đồng thời với các báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tải biểu mẫu: =====>

Phieu GNHS103.doc (56,5 kB)
A01-TS.xls (36,5 kB)
Bang tinh lai D02b-TS.xls (66,5 kB)
D02-TS.xls (124 kB)
D07-TS.xls (33 kB)
Mau a01-ts.doc (82 kB)
Mau d01b-ts.doc (32 kB)