BẢNG KÊ SỔ BHXH

 1. Hồ sơ 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN. Thời gian giải quyết 08 ngày làm việc.301.doc (33,5 kB)
 2. Hồ sơ 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động (đ.chỉnh sổ BHXH - thẻ BHYT). Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc302.doc (44,5 kB)
 3. Hồ sơ 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc.303.doc (35,5 kB)
 4. HỒ sơ 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (dồn sổ BHXH).Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.304.doc (32,5 kB)
 5. Hồ sơ 305: Cấp lại sổ BHXH do mất. Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc.305.doc (36 kB)
 6. Hồ sơ 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (nộp tại cơ quan BHXH tham gia sau cùng). Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc.306.doc (39,5 kB)
 7. Hồ sơ 307: Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất. Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc.307.doc (30,5 kB)
 8. Hồ sơ 308: Xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHYT; cấp lại mẫu 07-SBH cho người lao động. Thời gian giải quyết ngay.308.doc (35,5 kB)
 9. Hồ sơ 309 : Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận. Thời gian giải quyết ngay.309.doc (30,5 kB)
 10. Hồ sơ 310: Cấp bổ sung sổ BHXH cho lao động kỳ trước. Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc.310.doc (30 kB)
 11. Hồ sơ 311: Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN trường hợp đã được chốt sổ. Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.311.doc (40,5 kB)
 12. Hồ sơ 312 : Cấp sổ BHXH cho kỳ trước đối với sổ BHXH mẫu cũ chưa được duyệt trang 3 hoặc đã được cấp số sổ nhưng chưa lập hồ sơ cấp tờ bìa (trước 01/05/2011). Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc.312.doc (34 kB)
 13. Hồ sơ 314 : Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc. Thời gian giải quyết 06 ngày làm việc.314.doc (30 kB)