BẢNG KÊ THẺ BHYT:

  1. Hồ sơ 401 : Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.401.doc (37 kB)
  2. Hồ sơ 402 : Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng; điều chỉnh quyền lợi KCB; thay đổi nơi KCB. Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc.402.doc (43,5 kB)
  3. Hồ sơ 403 : Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.403.doc (29 kB)