BẢNG KÊ THU BHXH

  1. Hồ sơ 101 : Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu. Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.101.doc (43 kB)
  2. Hồ sơ 102 : Cấp thẻ BHYT bắt buộc (dành cho đối tượng thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an; Trẻ em dưới 6 tuổi). Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.102.doc (39 kB)
  3. Hồ sơ 103 : Điều chỉnh tăng giảm lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.103 (02-5).doc (53 kB)
  4. Hồ sơ 104: Tham gia BHYT Học sinh, sinh viên. Thời hạn trả kết quả là 10 ngày làm việc104.doc (39 kB)
  5. Hồ sơ 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu. Phiếu giao nhận này không dùng để trả hồ sơ cho khách hàng.105.doc (30 kB)
  6. Hồ sơ 106 : Đơn vị tạm ngưng hoạt động, chuyển nơi tham gia BHXH, giải thể....Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.106.doc (32,5 kB)
  7. Hồ sơ 107 : Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa.Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.107.doc (29 kB)
  8. Hồ sơ 108 : Đ/c số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức. Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.108.doc (30,5 kB)
  9. Hồ sơ 109 : Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.109.doc (30 kB)
  10. Các loại biểu mẫu báo cáo thu BHXH-BHYT-BHTN: