CÁC LOẠI BIỂU MẪU THU

Stt Tên phiếu giao nhận hồ sơ Xem trước Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc Xem 15/10/2012
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc Xem 15/10/2012
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc Xem 15/10/2012
4 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH Xem 15/10/2012
5 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa Xem 15/10/2012
6 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức Xem 15/10/2012
7 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện Xem 15/10/2012
8 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên Xem 01/05/2012
9 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu Xem 01/05/2012
10 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Xem 01/05/2012
11 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện Xem 15/10/2012
12 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện Xem 15/10/2012

Biểu mẫu Thu:

1) Bien ban thu hoi the BHYT.doc (32,5 kB)
2) Cong van de nghi gia han the BHYT Mau d01b-ts.doc (32 kB)
3) Mau A01a-TS,D07-TS,d02-ts, d02b-ts cong thuc f1_ML.xls (193,5 kB)
4) Mau A01a-TS,D07-TS,d02-ts, d02b-ts cong thuc_HS.xls (192 kB)
5) Mau d01b-ts.doc (32 kB)
6) Phieu dang ky tham gia bhxh, bhyt moi.doc (28,5 kB)
7) Ti le Thu.doc (31,5 kB)
8) To khai tham gia BHXH.doc (24 kB)