I –SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI:

Sổ Bảo hiểm hiểm xã hội là công cụ dùng để ghi nhận quá trình tham gia BHXH của người lao động, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.... cho người lao động.