HS_305: Cấp lại sổ BHXH do mất. Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc

Cấp lại sổ BHXH do mất:

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

- Biên bản xác định nguyên nhân, 01 bản (trường hợp đơn vị làm mất)  hoặc - Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo mẫu D01-TS, 01 bản (trường hợp người lao động làm mất) MAU D01-TS.doc (32 kB)

2.Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 06b/SBH), ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHTN chưa hưởng trợ cấp BHXH 01 lần tính đến thời điểm đóng BHXH cuối cùng), 01 bản Mau06bSBH (ban tu ke khai qua trinh dong BHXH).doc (32 kB)

3.Bản sao CMND, 01 bản

4.Đối với người lao động có quá trình tham gia trước tháng 7/1995: bổ sung Tờ khai cấp sổ BHXH đã được duyệt, 01 bản; nếu mất tờ khai thì nộp hồ sơ gốc

Thu hồi sổ do mất nay tìm lại được:

1.Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS, 01 bản (trường hợp đơn vị tìm thấy)   hoặc đơn đề nghị mẫu D01-TS, 01 bản (trường hợp người lao động tìm thấy)

2.Sổ BHXH cấp lần đầu (sổ mẫu cũ hoặc tờ bìa sổ, các trang tờ rời, mẫu 07/SBH)

HS_306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (nộp tại cơ quan BHXH tham gia sau cùng). Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc.

Đối với Sổ BHXH (mẫu cũ):

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)

- Biên bản xác định nguyên nhân, 01 bản  (trường hợp đơn vị làm hỏng)  hoặc

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo mẫu D01-TS, 01 bản (trường hợp người lao động làm hỏng) 

2.Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 06b/SBH, 01 bản)

3.Bản sao CMND, 01 bản

4.Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS, 02 bản/sổ) đối với trường hợp chưa được duyệt trang 3 sổ BHXH (mẫu cũ)

5.Sổ BHXH cũ (hư hỏng)

Đối với Sổ BHXH (mẫu mới):

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)

- Biên bản xác định nguyên nhân, 01 bản  (trường hợp đơn vị làm hỏng)  hoặc

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo mẫu D01-TS, 01 bản (trường hợp người lao động làm hỏng)

2.Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH, BHTN (mẫu 06b/SBH)

3.Tờ bìa sổ BHXH (bị hư hỏng)

4.Các trang tờ rời sổ BHXH (bị hư hỏng)

5.Bản ghi quá trình đóng BHXH,BHTN, mẫu 07/SBH (bị hư hỏng)

HS_307: Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất. Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc.

1.Công văn đề nghị của đơn vị nơi tham gia lần đầu (mẫu D01b- TS, 01 bản)

2.Đơn đề nghị của người lao động (mẫu D01-TS, 01 bản)

3.Sổ bảo hiểm xã hội

4.Tờ khai tham gia BHXH mới (theo mẫu A01-TS, 02 bản)

HS_307: Xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHYT; cấp lại mẫu 07-SBH cho người lao động. Thời gian giải quyết ngay.

Xác nhận đang tham gia BHXH

1.Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (theo mẫu 308, 02 bản)

Hồ sơ khác:

Xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục

1.Đơn đề nghị xác nhận (mẫu 02b-XN/THE, 01 bản)

2.Thẻ BHYT còn giá trị hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT có liên quan

3.Thẻ BHYT photo (01 bản)

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN do mất (mẫu 07/SBH)

Chỉ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng

1.Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS, 01 bản (trường hợp đơn vị làm mất) hoặc

2.Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu D01-TS,01 bản (trường hợp người lao động làm mất)

3.Sổ BHXH (mẫu cũ) kèm tờ rời sổ BHXH hoặc sổ BHXH mẫu mới (tờ bìa sổ BHXH + các tờ rời sổ BHXH)

HS_310: Cấp bổ sung sổ BHXH cho lao động kỳ trước. Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc.

1.Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D07-TS, 03 bản)D07-TS.xls (33 kB)

2.Danh sách lao động chưa cấp sổ của cơ quan BHXH lập chuyển cho đơn vị kỳ trước (mẫu D09a-TS, 01 bản).

3.Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước (mẫu 04/SBH, 01 bản)Mau 04 sbh.doc (34 kB)

4.Tờ khai tham gia BHXH (mẫu A01-TS, 02 bản/người)Mau a01-ts.doc (82 kB)

HS_312:Cấp sổ BHXH cho kỳ trước đối với sổ BHXH mẫu cũ chưa được duyệt trang 3 hoặc đã được cấp số sổ nhưng chưa lập hồ sơ cấp tờ bìa (trước 01/05/2011). Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc.

Đối với sổ BHXH (mẫu cũ):

1.Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS, 02 bản/người)

2.Phiếu duyệt sổ (01 bản)

3.Sổ BHXH đã ghi trang 3 (sắp xếp theo đúng số thứ tự số sổ được cấp)

4.Biên bản hủy sổ đối với trường hợp có lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng (01 bản)

5.Sổ trắng trả lại (nếu có)

Đối với sổ BHXH (mẫu mới):

1.Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS, 02 bản/người)

2.Phiếu báo số sổ hoặc Danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu 01a-TBH, bản photo)