HS_308: Xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHYT; cấp lại mẫu 07-SBH cho người lao động. Thời gian giải quyết ngay.

Xác nhận đang tham gia BHXH

1.Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (theo mẫu 308, 02 bản)    MAU GIAY XAC NHAN(308).doc (35 kB)

Hồ sơ khác:

Xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục

1.Đơn đề nghị xác nhận (mẫu 02b-XN/THE, 01 bản)             02-xnbhyt 3 nam.doc (20,5 kB)

2.Thẻ BHYT còn giá trị hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT có liên quan

3.Thẻ BHYT photo (01 bản)

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN do mất (mẫu 07/SBH)

Chỉ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng

1.Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS, 01 bản (trường hợp đơn vị làm mất) hoặc Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu D01-TS,01 bản (trường hợp người lao động làm mất)       

Mau d01b-ts.doc (32 kB), MAU D01-TS.doc (32 kB)

2.Sổ BHXH (mẫu cũ) kèm tờ rời sổ BHXH hoặc sổ BHXH mẫu mới (tờ bìa sổ BHXH + các tờ rời sổ BHXH)