HS_301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu )

HS_321:Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới)

Thời gian giải quyết 08 ngày làm việc.

Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu D02-TS); Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

1.Danh sách xác nhận sổ BHXH (theo mẫu 01-DS/XNS, 02 bản)mau danh sach xac nhan so.doc (47,5 kB)

2.Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 quyển/người) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

3.“Bản ghi quá trình đóng BHXH,BHTN” mẫu 07/SBH (nếu có) + Các tờ rời sổ (nếu có)

Lưu ý: Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm

- “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền”     (nếu có).

- Công văn cam kết  thực hiện thanh toán nợ  (áp dụng cho trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ còn nợ từ trên 01 tháng đến dưới 03 tháng)

Bản photo CMND, 01 bản/người

Mẫu 01-XN/THS (nếu có) 

Bảng kê hồ sơ:

    + 4.1/ Bảng kê 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ: 30.doc (33,5 kB)

    + 4.2/Bảng kê 321:  Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ mới:32.doc (35 kB)

HS_309 : Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận. Thời gian giải quyết ngay.

Điều kiện: Sổ BHXH đã được chốt, xác nhận bảo lưu

1.Công văn đề nghị thu hồi sổ BHXH của đơn vị (01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2.Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của đơn vị (02 bản)

3.File dữ liệu của danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH

- Sổ BHXH (mẫu cũ) đã được chốt, xác nhận bảo lưu kèm tờ rời sổ BHXH (nếu có); Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN mẫu 07/SBH (nếu có), hoặc

- Sổ BHXH (mẫu mới) gồm: tờ bìa sổ BHXH kèm các tờ rời sổ BHXH (mẫu 07/SBH)

Phiếu GNHS:309.doc (30,5 kB)

HS_311: Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN trường hợp đã được chốt sổ. Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

Đối tượng tham gia BHXH, BHTN bắt buộc:

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)MAU D01-TS.doc (32 kB)

3.Danh sách điều chỉnh lao động & mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 03 bản)

4.Sổ BHXH (mẫu cũ)  hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới) Các tờ rời sổ BHXH

 

5.Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN mẫu 07/SBH (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)

- Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản);D07-TS.xls (33 kB)

- Bản sao CMND (01 bản)

6.Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định, Hợp đồng …………….

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

1.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)

2.Biên lai thu tiền do đại lý thu, hoặc chứng từ nộp tiền…

3.Sổ BHXH (mẫu cũ)   £    hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới) Các trang tờ rời sổ BHXH

 

4.Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)

Phiếu GNHS 311.doc (40,5 kB)

HS_314 : Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc. Thời gian giải quyết 06 ngày làm việc.

1.Quyết định nghỉ việc (01 bản)

2.Bản sao giấy CMND (01 bản)

3.Giấy giới thiệu của đơn vị (ghi rõ số sổ BHXH)