E:Trợ cấp 1 Lần BHXH:

I. Quyền lợi khi tham gia BHXH bắt buộc

- Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng). Các chế độ cụ thể

1. Trợ cấp BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3 tháng đến < 20 năm): Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

 *Lãnh trợ cấp ngay không chờ sau 12 tháng đối với các trường hợp:

·         Suy giảm khả năng lao động trên 61% ;

·          Hết tuổi lao động;

·         Định cư hợp pháp ở nước ngoài.

Chờ lãnh trợ cấp sau 12 tháng: Sau 1 năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH.

 2. Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần):

·         Dưới 3 tháng: không tính

·         Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm

·         Từ đủ 7 tháng đến dưới 1 năm: tính 1 năm