@ CÁC QUI ĐỊNH MỚI

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 2                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  12   /BHXH                                                                  Quận 2, ngày 18 tháng 3 năm 2011
v/v Thực hiện NĐ92/2009NĐ-CP
ngày 22/10/2009của Chính phủ

 

Kính gửi :
 BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY QUẬN 2
 PHÒNG NỘI VỤ UBND QUẬN 2
 CHỦ TỊCH UBND 11 PHƯỜNG – QUẬN 2Căn cứ Nghị định số 92/2009 NĐ-CP ngày 22/10/2009 v/v quy định chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đ/v cán bộ, công chức và những người không chuyên trách cấp phường, xã.
Thực hiện văn bản 3840/BHXH-CĐBHXH ngày 29/11/2010 của Bảo hiểm xã hội TP HCM v/v hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 của Chính phủ( công văn 3840/BHXH-CĐBHXH xem tại www.baohiemxahoiquan2.webnode.com)
Bảo hiểm xã hội Quận 2 kính đề nghị lãnh đạo quý Ban tổ chức, Phòng Nội vụ và UBND phường rà soát chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau :
Thứ nhất :
Nội dung công văn 3840/BHXH-CĐBHXH  hướng dẫn tại Phần I ( I ) đối tượng là cán bộ chuyên trách giữ chức vụ, công chức cấp xã, Phần I ( III ) cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo QĐ 59/2010/QĐ-UBND 31/8/2010 của UBND TP, Phân I ( V ) Cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn có thời gian đảm nhiệm chức vụ khác theo QĐ 6303/QĐ-UB-NC 21/11/1998, QĐ 120/2001/QĐ-UB 11/12/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố và có hưởng sinh hoạt phí của chức danh này thì được truy thu đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng BHXH.
Thời gian truy đóng BHXH tính từ ngày 01/01/1998 đến ngày Nghị định số 121/2003/NĐ-CP 21/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường .
Mức truy đóng thực hiện như nội dung phần I ( V).
Thứ hai :
Công văn 3840/BHXH-CĐBHXH tại Phần II v/v cộng  nối thời gian công tác đ/v cán bộ có thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh hưởng sinh hoạt phí được đóng BHXH theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP 23/1/1998. Nếu có thời gian công tác từ 31/12/1997 trở về trước theo các điểm a + b  + c + d ( Phần II ) mà chưa được ghi nhận trong sổ BHXH thì đề nghị cá nhân, tổ chức quản lý đối tượng như đã nêu cung cấp hồ sơ lý lịch, quyết định xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, đi học hoặc công nhân viên chức được điều động về phường, xã công tác … liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để thẩm định hồ sơ cộng nối thời gian công tác vào sổ BHXH.
Bảo hiểm xã hội đề nghị Ban tổi chức Quận ủy, Phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND 11 phường – Quận 2 sớm triển khai nội dung như đã nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ giữ chức vụ, chức danh công tác tại UBND xã, phường .


    BHXH QUẬN 2
    GIÁM ĐỐC
    TRẦN HỮU HẠNH

Nơi gửi :
 Như trên
 TT Quận ủy ( thay b/c)
 Đ/c Bùi văn Phúc-PCT UBND Q2
 CB QL thu, sổ, kế toán , CĐCS ( thực hiện )