Bà: Nguyễn Thị Nga

Bà: Nguyễn Thị Nga

Nhân viên (Chế độ chính sách) (Employees)

( Hưu trí - Trợ cấp BHXH 1 lần - Tai nạn lao động - Tuất )

 Phone: 0908616986

Hot line: 08.37430056 - 08.37420469 (line 16)

Email: ngant@bhxhtphcm.gov.vn