Bà: Nguyễn Thị Hồng Thu

Bà: Nguyễn Thị Hồng Thu

Nhân viên (Thủ quỹ - Văn thư) (Employees)

Phone: 0907706076

Hot line: 08.37430056 - 08.37420469 (line 14)

Email: thunth@bhxhtphcm.gov.vn